Портал АСУ НЗ

Періодичні наукові видання

Бібліотека

Нормативно-правове забезпечення Національної академії внутрішніх справ

 

Вимоги щодо типового наповнення навчально-методичними матеріалами дистанційних курсів ЗВО МВС

Положення про стейкхолдерів освітніх програм в Національній академії внутрішніх справ

Положення про куратора навчальної групи здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра денної форми навчання Національної академії внутрішніх справ

Положення про Раду роботодавців у Національній академії внутрішніх справ

Положення про розроблення програм навчальних дисциплін і силабусів у Національній академії внутрішніх справ

Програма педагогічної практики здобувачів ступеня вищої освіти магістра Національної академії внутрішніх справ з використанням дистанційних технологій

 

Положення про регламентацію забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в НАВС

Відомості про самооцінювання освітньої програми (магістр "Психологія")

Інструкція з організації, проведення та підтвердження ліквідації академічних заборгованостей та академічної різниці учасниками освітнього процесу НАВС з використанням елементів дистанційного навчання

Положення про організацію академічної мобільності учасників освітнього процесу у Національній академії внутрішніх справ

Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Положення про змішане навчання в НАВС

Положення про екзаменаційну комісію в НАВС

Положення про табірний збір в НАВС

Положення про дистанційне навчання в НАВС

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в НАВС

Положення про курсову роботу в Національній академії внутрішніх справ

Положення про організацію освітнього процесу в НАВС

Положення про письмову кваліфікаційну роботу для здобуття ступеня вищої освіти магістра

Порядок видачі диплома про вищу освіту з відзнакою в НАВС

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в НАВС

Положення про норми часу для планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників НАВС

Типове положення про кафедру НАВС

Положення про щорічне оцінювання та встановлення рейтингу науково-педагогічних працівників НАВС